کودکان مهاجر در مرزهای آمریکا در قفس های آهنی نگهداری می شوند!

Hundreds of children kept in cages at facility in Texas

Image result for kids in cage america
Image result for kids in cage americaImage result for kids in cage america